Postanowienia ogólne


1. Organizatorem Konkursu jest firma GRY-OnLine S.A. z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 w Krakowie; KRS 0000294732, Sąd Rejonowy Kraków–Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości).
2. Konkurs organizowany jest na zlecenie firmy ASUS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-677, ul. Cybernetyki 9 (zwanej dalej: „Zleceniodawcą”).
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009.201.1540, wraz z późn. zm.).

Szczegóły konkursu


5. Konkurs rozpoczyna się 11.09.2018 roku. Okres zgłaszania Prac Konkursowych trwa do 25.09.2018 roku włącznie. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi w ciągu 7 dni od daty zakończenia okresu zgłaszania Prac Konkursowych.
6. Konkurs polega na napisaniu i zaprezentowaniu tekstowego zgłoszenia konkursowego do zadania „Napisz jakie masz najlepsze skojarzenie z Republic of Gamers!”
7. Praca Konkursowa winna spełniać następujące warunki:
a. całe zgłoszenie musi zawierać się w 1 000 znaków, nie wliczając spacji. Zgłoszenia zawierające więcej znaków nie będą brane pod uwagę;
b. zgłoszenie należy wysłać w wiadomości mailowej na adres konkurs@gry-online.pl w formie pliku .doc, .pdf lub w samej treści maila.
8. W przypadku niespełnienia wymagań technicznych przedstawionych w punkcie 7., zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.

Zgłoszenie


9. Zgłoszenie mailowe przesłane na adres konkurs@gry-online.pl musi zawierać:
a) nazwę użytkownika w serwisie GRY-Online;
b) plik lub treść ze zgłoszeniem konkursowym;
c) tytuł maila „Konkurs ASUS na PGA”.

Warunki udziału w konkursie


10. Każdy użytkownik może zgłosić tylko jedną pracę.
11. Uczestnik Konkursu musi mieć ukończone 18 lat.
12. Aby dane zgłoszenie zostało zakwalifikowane do udziału w Konkursie i podlegało ocenie, musi być przekazane w terminie wskazanym w pkt. 5, zgodne z wytycznymi postawionymi w pkt. 7, a ponadto:
a. nie naruszać dobrych obyczajów przyjętych w społecznościach internetowych;
b. nie naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich;
c. nie nawiązywać do alkoholu, narkotyków lub intymnych części ciała, a ponadto przekleństw i słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. Niedopuszczalne jest także umieszczanie tych słów w wersji ocenzurowanej.
13. Z chwilą zakwalifikowania zgłoszenia, staje się ono Pracą Konkursową, a użytkownik staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), a ponadto oświadcza, że:
a. jest autorem zgłoszonej Pracy Konkursowej i posiada do niej wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie;
b. oświadcza, że Praca Konkursowa jest zgodna z niniejszym Regulaminem, nie narusza praw osób trzecich, jest wolna od jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości;
d. udziela nieodpłatnej niewyłącznej licencji na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zezwala na wykorzystanie Pracy Konkursowej w części lub w całości, na wszelkich polach eksploatacji.
14. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej asusrognapga.gry-online.pl stworzonej przez Organizatora.
15. Do udziału w Konkursie niezbędna jest rejestracja na stronach internetowych Organizatora oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sekcji „moje gry-online.pl” (punkt: „Chcę otrzymywać specjalnie do mnie skierowane informacje i promocje oraz brać udział w konkursach (…)” w zakładce „Ustawienia”).
Darmowy profil w serwisie GRY-OnLine.pl można założyć na stronie http://www.gry-online.pl/rejestracja.asp.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
a. osób prowadzących działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one podejmować działania prowadzące do prób obejścia Regulaminu, lub które w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Konkursu;
b. osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawcy, godzące w ich wizerunek, lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Przeniesienie praw autorskich


17. Z chwilą przedstawienia zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Zleceniodawcy nieograniczonej w czasie i terytorialnie niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej, obejmującej w najpełniejszym dopuszczalnym prawem zakresie, wszelkie znane pola eksploatacji, w szczególności:
a. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
c. wprowadzanie do obrotu;
d. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych;
e. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Pracy Konkursowej w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów w tym serwisów społecznościowych – odpłatnych lub nieodpłatnych, dostępnych m.in. w formacie downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL lub jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii, za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);
f. publiczne wykonywanie;
g. publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio lub video np. komputerów stacjonarnych lub przenośnych, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3 lub MP4, iPod, iPhone, itp.);
h. wystawianie, wyświetlanie, użyczenie, najem, dzierżawa;
i. nadawanie drogą emisji telewizyjnej w sposób przewodowy lub bezprzewodowy (w technologii analogowej lub cyfrowej, w sposób kodowany lub niekodowany), w szczególności przez stację naziemną, za pomocą satelity (w tym za pośrednictwem platform cyfrowych) oraz w sposób przewodowy (za pomocą sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, itp.) oraz w sposób umożliwiający odbiór za pomocą telefonów komórkowych;
j. reemitowanie analogowe lub cyfrowe wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technice), m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp.;
k. rozprowadzanie i rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych, w szczególności z wykorzystaniem technologii ADSL, DSL, xDSL, Ethernet;
l. wykorzystywanie w celach marketingu, promocji i reklamy.
18. Autor Pracy Konkursowej wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez GRY-Online S.A. z opracowań tekstu lub jego części oraz na wykonywanie prawa zależnego do Pracy Konkursowej lub jej części, a także przenosi na powyższy podmiot prawo do zezwalania na wykonywanie prawa zależnego od materiału tekstowego (w szczególności prawo do wykonywania tłumaczeń, nieodpłatnych przeróbek, aranżacji i adaptacji).
19. Uczestnik zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych do materiału tekstowego, o których mowa w art. 16 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Nagroda


20. Nagrodami głównymi w niniejszym konkursie są trzy jednoosobowe wycieczki na PGA 2018 w Poznaniu.
21. W skład nagrody konkursowej wchodzi:
a) Wejściówka na PGA wraz z opcją VIP (upoważniającą uczestnika do darmowego posiłku oraz napojów) w dniach 12-13 października 2018;
b) Nocleg w czterogwiazdkowym hotelu Mercure Poznań Centrum, w okresie 11-14 października 2018;
c) Zwrot kosztów podróży w obie strony do Poznania, do 1000,00 PLN od osoby na podstawie kilometrówki obliczanej wg. wskazań GoogleMaps od miejsca zamieszkania laureata do hotelu Mercure Poznań Centrum (0,8358 PLN/kilometr) lub biletów I klasy kupionych przez Organizatorów;
d) Gadżety od ASUS Polska;
e) Ekskluzywna kolacja z Organizatorami;
Wartość każdej wycieczki wynosi 1799,00 PLN.

22. Data wyjazdu na PGA 2018 to 11-14 października 2018 roku.
23. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny lub nagrodę innego rodzaju.
24. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
25. Organizator skontaktuje się mailowo z autorami zwycięskich prac w celu ustalenia szczegółów podróży.
26. Uczestnicy Konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w Konkursie i z odbiorem Nagrody.
27. Każdy uczestnik, który prawidłowo zgłosi swoją pracę, otrzyma od Organizatora specjalne hasło uprawniające do odbioru gadżetów na stoisku ASUS Polska podczas trwania targów Poznań Game Arena, tj. między 12 a 14 października 2018 roku.

Tryb wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagród


28. Sponsorami Nagrody są Organizator oraz Zleceniodawca.
29. Zwycięzców Konkursu wyłoni jury powołane przez Organizatora i Zleceniodawcę, spośród wszystkich zgłoszonych prac. Zwycięzca zostanie powiadomiony o zwycięstwie przez Organizatora w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia konkursu za pośrednictwem wiadomości e-mail. W wiadomości zwycięzca zostanie poproszony o potwierdzenie poprawności danych podanych w sekcji „moje gry-online.pl".
30. W wiadomości Organizatorów znajdzie się także treść zgody na przetwarzanie danych osobowych ze szczegółowym uwzględnieniem rodzaju danych osobowych oraz podmiotów, które będą przetwarzały dane laureatów w celu prawidłowej realizacji konkursu oraz przekazania nagrody.
31. Finalista powinien w ciągu 48 godzin odpowiedzieć na maila organizatorów. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku przez użytkownika, Organizator ma prawo wyłonić innego zwycięzcę.
32. Warunkami otrzymania Nagrody są:
a) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sekcji „moje gry-online.pl” (punkt: „Chcę otrzymywać specjalnie do mnie skierowane informacje i promocje oraz brać udział w konkursach (…)” w zakładce „Ustawienia”);
b) poprawne wypełnienie danych w sekcji „moje gry-online.pl” (przycisk „uaktualnij/zmień swoje dane” w zakładce „Ustawienia”);
c) uzupełnienie, podpisanie i przesłanie do Organizatorów treści zgody na przetwarzanie danych osobowych (skan lub czytelne zdjęcie).
33. Akceptując otrzymanie Nagrody z tytułu zwycięstwa w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku oraz upoważnia Organizatora do przygotowania materiału wideo będącego relacją z pobytu na PGA 2018.
34. W przypadku naruszenia regulaminu, jury wskazane przez Organizatora w terminie do 2 dni od wykrycia naruszenia, wybierze nowego zwycięzcę.

Postanowienia końcowe


35. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu, których obiektywnie i przy zachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach nie można było przewidzieć lub którym nie można było zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej.
36. Administratorem danych osobowych w ramach Konkursu jest Organizator. Więcej szczegółów dotyczących polityki prywatności GRY-Online można znaleźć na stronie: https://www.gry-online.pl/regulamin.asp?ID=12 w tym: gromadzone informacje, w jaki sposób są zbierane i do czego wykorzystywane, gdzie są przechowywane i w jaki sposób są chronione.
37. Dane osobowe Uczestników konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia, w szczególności doręczenia zwycięzcy Nagrody będą przetwarzane przez podmioty wskazane powyżej oraz wyszczególnione w treści zgody na przetwarzanie danych osobowych przesłanej do laureatów.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla prawidłowej realizacji Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania podczas trwania konkursu.
38. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia, zawierające dokładne dane personalne zgłaszającego oraz przyczynę reklamacji, należy składać na piśmie w przeciągu 7 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy na adres Organizatora (podany w pkt. 1 Regulaminu) lub na adres konkurs@gry-online.pl wraz z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs ASUS na PGA”. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy Organizator konkursu. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
39. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firm GRY-OnLine S.A., ASUS Polska Sp. z o.o., lokalne podmioty tychże, jak również pracownicy agencji współpracujących przy organizacji Konkursu oraz członkowie ich rodzin.
40. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
a) jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
41. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z punktem pierwszym powyżej zostanie udostępniony Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem www.gry-online.pl z 14 dniowym wyprzedzeniem. Z takim samym wyprzedzeniem, Regulamin zostanie przesłany na adresy e-mail użytkowników, wskazane podczas rejestracji. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia Organizatora z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem Konkursu do chwili zmiany regulaminu, polegających w szczególności na przyznaniu wskazanej nagrody.
42. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników, jeśli nie są to zmiany wskazane w punkcie 38.. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie konkursowej.
43. Przystępując do udziału w Konkursie, użytkownik potwierdza, że akceptuje jego zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
44. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Poznaj produkty ASUS ROG

ASUS ROG GM501 Zephyrus
ASUS ROG GM501 Zephyrus

z procesorem Intel® Core™ i7

Dowiedz się więcej
ASUS ROG G703
ASUS ROG G703

z procesorem Intel® Core™ i9

Dowiedz się więcej
ASUS ROG Strix GL504 SCAR
ASUS ROG Strix GL504 SCAR

z procesorem Intel® Core™ i7

Dowiedz się więcej
Intel
Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi , Xeon Inside i Intel Optane są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.